Nachádzate sa na stránke s ponukou alkoholických nápojov.

Mali ste už 18 rokov?

Tieto stránky sú určené len osobám starším ako 18 rokov. Pokiaľ ste ešte nedovŕšili vek 18 rokov opustite tieto stránky kliknutím na tlačidlo NIE.


Áno       Nie

https://www.alkac.sk/img/cms/EUD_1.pdf                                                           

                                                                                                 COLNÝ ÚRAD ŽILINA

                                                                                            Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

                                 Evidenčné číslo: 606332000014                            Dátum vydania povolenia: 3.4.2020

                               Naše číslo: 680015883/2020

               Podľa § 54 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení                   neskorších predpisov v spojení s § 67 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)                         a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Colný úrad Žilina

        POVOLENIE na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu pre daňový subjekt:

                                                                  obchodné meno: Mgr. Ivana Lučanská

                                                                  meno a priezvisko: Mgr. Ivana Lučanská

                                                     adresa trvalého pobytu: Východná 3904/9, 036 01 Martin

                                                      miesto podnikania: Východná 3904/9, 036 01 Martin

                                                                                    IČO: 48005070

                                                                                    DIČ: 1084303407

Daňový subjekt je na základe tohto povolenia oprávnený v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom                území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.              o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov v spotrebiteľskom balení liehu a              zo spotrebiteľského balenia liehu konečnému spotrebiteľovi.

Daňový subjekt je povinný lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej                  dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov v spotrebiteľskom balení liehu nakupovať,                alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný              úrad vydal oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu iným                    prevádzkovateľom obchodných živností.

Daňový subjekt je počas celej doby platnosti tohto povolenia povinný spĺňať podmienky uvedené v § 54            ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a            zároveň dodržiavať povinnosti ustanovené v § 54 ods. 7 a 19 tohto zákona. P

Poučenie: Proti tomuto povoleniu nemožno podať odvolanie podľa § 67 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o            správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

plk. PhDr. Pavol Lonek

riaditeľ Colného úradu Žilina

v z.

mjr. Bc. Tibor Škorvánek v

edúci Pobočky colného úradu Martin

Produkt