Nachádzate sa na stránke s ponukou alkoholických nápojov.

Mali ste už 18 rokov?

Tieto stránky sú určené len osobám starším ako 18 rokov. Pokiaľ ste ešte nedovŕšili vek 18 rokov opustite tieto stránky kliknutím na tlačidlo NIE.


Áno       Nie
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O COOKIES
/ Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov
poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu www.alkac.sk /
 
I. Prevádzkovateľ
 
1.1.Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
 
Miesto podnikania: 03601 Martin, Východná 3904/9, Slovenská republika
Zapísaný v registri: Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 550-26150
IČO: 48005070
DIČ: 1084303407
IČ DPH: SK1084303407
Bankový účet: SK69 1111 0000 0010 9252 1026
Predávajúci  je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
 
1.2.Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov. (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia:
 
II. Odkazy
 
2.1.Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.
2.2.V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúča spotrebiteľom, aby sťažností a podnety Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu predávajúceho: info@alkac.sk
Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných od jej prijatia. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.
 
III. Ochrana osobných údajov a používanie cookies. Poučenie a vysvetlenie súborov cookies
3.1.V súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii Prevádzkovateľ dáva toto krátke objasnenie funkcie cookies:
3.1.1.Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia, elektronického zariadenia, ktoré používate na prehliadanie internetovej stránky.
Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.
V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy.
Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookies. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookies vytvorila.
Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.
3.2.Vysvetlenie súborov cookies
3.2.1.Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
3.3.Poučenie o využití súborov cookies
 
3.3.1.Internetová doména prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:
  • vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
  • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
  • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na tejto webovej lokalite.
  • Remarketing
  • Pixel
Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou stránok Prevádzkovateľa, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, kto je odkazovateľom zdroja našej internetovej stránky a akou formou ste sa na našu internetovú stránku dostali.
Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať.
Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookies poskytnuté podrobné údaje o ich použití.
3.4.Ako kontrolovať súbory cookies
 
3.4.1.Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia.
 
IV. Spracúvané osobné údaje
 
4.1.Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.
 
V. Kontaktné údaje osoby zodpovednej za zber a spracúvanie osobných údajov, zástupcu prevádzkovateľa
 
5.1.Prevádzkovateľ nestanovil zodpovednú osobu zodpovednú osobu za zber a spracúvanie osobných údajov.
 
5.2.Prevádzkovateľ neustanovil svojho zástupcu.
 
5.3.Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných obchodných podmienkach tejto internetovej lokalít.
 
VI. Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby
 
6.1.Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú:
 
6.1.1.spracovanie účtovných dokladov
 
6.1.2.evidencia zmlúv a klientov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv
 
6.1.3.archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi
 
6.1.4.marketingové aktivity Prevádzkovateľa
 
VII. Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby
 
7.1.Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, splnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba.
 
VIII. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
 
8.1.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:
 
8.1.1.štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa
 
8.1.2.zamestnanci Prevádzkovateľa
 
8.1.3.obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 
8.1.4.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám.
 
8.1.5.Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch.
 
IX. Informácia o  prenose osobných údajov do tretej krajiny a dobe ich uchovávania:
 
9.1.Neuplatňuje sa Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje osôb do tretích krajín.
 
9.2.Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.
 
 
X. Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:
 
10.1.Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva, pričom:
 
10.1.1.Bodom 10.1 nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb.
 
10.1.2.Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa článku 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 
·       právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby.
·       v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie;
·       informáciu o účeloch spracúvania;
·       informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
·       informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
·       ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
·       informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
·       informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
·       ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
·       informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;
 
10.1.3.právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 
10.1.4.právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 
10.1.5.právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 
10.1.6.právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby
 
10.1.7.právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby.
 
10.1.8.právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 
10.1.9.právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 
·       Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
·       Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
·       osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;
·       osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
·       osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
·       osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
 
10.1.10.právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia  nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:
 
10.1.11.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.
 
10.1.12.na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.
 
10.1.13.z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.
 
10.1.14.na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 
10.1.15.právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 
10.1.16.právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 
·       Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
·       spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
·       Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
·       Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
 
10.1.17.právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
 
10.1.18.právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
 
10.1.19.právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 
10.1.20.právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;
 
10.1.21.právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;
 
10.1.22.právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 
10.1.23.právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
 
·       sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne
·       sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne:
 
10.1.1.1.právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 
10.1.1.2.právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 
10.1.24.právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 
10.1.25.právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;
 
10.1.26.v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 
10.1.27.právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
 
10.1.28.v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií;
 
10.1.29.právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
 
10.1.30.právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:
 
10.1.31.právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom,
 
10.1.32.povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby].
 
XI. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:
 
11.1.Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente alebo vyplnením elektronického formuláru zverejneného na webovom sídle Prevádzkovateľa).
 
XII. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:
 
12.1.Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.
Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.
Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
XIII. Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:
 
13.1.Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy a na jej splnenie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude môcť uzatvoriť a splniť kúpnu zmluvu.
 
13.2.Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.
 
XIV. Záverečné ustanovenia
14.1.Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
14.2.Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho 27.11.2021.
 
 
Tento dokument je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk
 
Produkt